Kategorie

Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

I POSTANOWIENIA OGÓLNE

II ZAMÓWIENIA

III REALIZACJA ZAMÓWIEŃ

IV KOSZTY PRZESYŁEK I FORMY PŁATNOŚCI

V CZAS DOSTAWY

VI ODBIÓR PRZESYŁEK

VII CENY

VIII REKLAMACJE

IX ODSTĄPIENIE OD UMOWY

X POSTANOWIENIA KOŃCOWE

I POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.Niniejszy regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem www.kunert.abstore.pl, którego właścicielem jest Kunert Spółka Jawna zwana dalej Spółką.

2.Oferta przeznaczona jest dla: firm, prowadzących działalność zawodową właścicieli i dzierżawców gospodarstw rolnych, instytucji zwanych dalej „Klientem".

3.Nazwy producentów i marki fabryczne należą do ich właścicieli i prezentowane są na stronach sklepu wyłącznie w celach informacyjnych. Jeżeli strony sklepu funkcjonują niepoprawnie, występują błędy, martwe linki (odnośniki nie prowadzące do żadnej strony) oraz inne nieprawidłowości w działaniu, koniecznie zgłoś ten fakt do obsługi.

4. Firma Kunert Spółka Jawna (organ rejestrujący: Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego, Numer KRS 0000399594) mieści się pod adresem: Poladowo 70, 64-030 Śmigiel. Pozostałe dane kontaktowe umieszczone są na stronie sklepu pod adresem http://kunert.abstore.pl/kontakt,1010,pl.html

II ZAMÓWIENIA

1.Zamówienia są przyjmowane przez stronę internetową.

2.Koniecznym warunkiem realizacji zamówienia jest podanie prawdziwego adresu zamieszkania, telefonu oraz adresu e-mail. W przypadku podejrzenia podania nieprawdziwych danych, firma zastrzega sobie prawo do niewysłania towaru.

3.Po złożeniu zamówienia klient dostaje e-mailem wiadomość, że zamówienie zostało przyjęte do realizacji. Zamówienie bez dokonania rejestracji w sklepie wymaga jego potwierdzenia, poprzez kliknięcie linka wiadomości o otrzymaniu przez sklep internetowy zamówienia.

4.W uzasadnionych przypadkach Spółka zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówienia. Za uzasadnione przypadki uważa się w szczególności złożenie zamówienia przez Klienta, który wcześniej nie wywiązał się z transakcji, bądź to nie odbierając zamówionego towaru, bądź to nie dokonując zapłaty ceny sprzedaży w ustalonym terminie.

 

III REALIZACJA ZAMÓWIEŃ

1. Realizacja przyjętego zamówienia rozpoczyna się:

- w przypadku zamówień płatnych przy odbiorze - z chwilą dokonania zamówienia przez Klienta,

- w przypadku zamówień płatnych przelewem - z chwilą wpływu środków na konto Spółki,

2. Zamówienie zostanie zrealizowane jedynie wtedy, gdy towar jest dostępny w magazynie. W przypadku gdy część zamówionego towaru nie jest aktualnie dostępna, Klient jest o tym informowany telefonicznie bądź mailowo i od jego decyzji zależy czy zamówienie ma oczekiwać na skompletowanie, ma być wysłane niepełne bądź czy zamówienie ma być anulowane.

3.Zamówione produkty są dostarczane do Klientów Spółki (w zależności od wyboru klienta) pod adres wskazany w formularzu zamówienia.

4.Do każdego zamówienia wystawiana jest faktura. Faktura wystawiana jest w chwili, gdy wszystkie zamówione przez klienta towary są skompletowane i gotowe do wysyłki.

5.Dostawa towaru odbywa się w wybrany przez klienta i określony w zamówieniu sposób.

IV KOSZTY PRZESYŁEK I FORMY PŁATNOŚCI

1.Koszt przesyłki uzależniony jest od sposobu płatności, sposobu dostawy lub odbioru, a uzasadnionych przypadkach, od rodzaju towaru..

2.Opłata związana z realizacją przesyłki zawarta jest w cenie jednej z pozycji na fakturze i wynosi:

Opłata za paczkę w przypadku, gdy płatność odbywa się przelewem: 16,00 zł brutto

Opłata za paczkę w przypadku, gdy płatność odbywa się za pobraniem: 19,00 zł brutto

3.Spółka zastrzega sobie prawo do zmiany ww. oplaty w związku z rodzajem towaru. 

4.Akceptowanymi formami płatności są: płatność gotówką lub kartą przy odbiorze osobistym, płatność przelewem przed wysyłką, płatność za pobraniem u kuriera.

V CZAS DOSTAWY

1. Czas po jakim Klient otrzyma zamówione towary = czas realizacji + przewidywany czas dostawy. Podstawowy czas realizacji zamówienia trwa 3 dni robocze, o zmianie czasu realizacji bądź niemożności zrealizowania zamówienia klient informowany jest telefonicznie bądź drogą elektroniczną. Czas ten należy liczyć w następujący sposób:

a. w przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności za pobraniem – od momentu złożenia zamówienia do chwili skompletowania i wysłania zamówionych towarów;

b. w przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem - od momentu zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym Spółki do chwili skompletowania i wysłania zamówionych towarów.

c. Czas dostawy uzależniony jest od sposobu odbioru lub dostawy towaru wybranego przez Klienta:

- paczki kurierskie dostarczane są w ciągu deklarowanych 2 dni roboczych

2. Może nastąpić sytuacja, że ktoś wykupi towar na miejscu w sklepie stacjonarnym – wtedy termin realizacji zamówienia może ulec wydłużeniu od 2 do 7 dni w zależności od terminu kolejnej dostawy. Kolejnym powodem ograniczeń w dostarczaniu towaru może być opóźnienie w odbiorze lub dostawie przez firmę kurierską wtedy termin realizacji zamówienia może ulec wydłużeniu od 2 do 7 dni 

VI ODBIÓR PRZESYŁEK

1.Po dostarczeniu przesyłki na miejsce przeznaczenia nabywca ma prawo zbadać stan przesyłki przed jej odbiorem od przewoźnika.

Jeżeli przed wydaniem przesyłki okaże się, że doznała ona ubytku lub uszkodzenia to przewoźnik ma obowiązek niezwłocznie protokolarnie ustalić stan przesyłki oraz okoliczności powstania szkody. Przewoźnik wykonuje te czynności także na żądanie uprawnionego, jeżeli twierdzi on, że przesyłka jest naruszona.

2.Przyjęcie przesyłki przez uprawnionego bez zastrzeżeń powoduje wygaśnięcie roszczeń z tytułu ubytku lub uszkodzenia, chyba że:

- szkodę stwierdzono protokolarnie przed przyjęciem przesyłki przez uprawnionego,

- zaniechano takiego stwierdzenia z winy przewoźnika,

- ubytek lub uszkodzenie wynikło z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa przewoźnika,

- szkodę nie dającą się z zewnątrz zauważyć uprawniony stwierdził po przyjęciu przesyłki i w terminie 7 dni zażądał ustalenia jej stanu oraz udowodnił, że szkoda powstała w czasie między przyjęciem przesyłki do przewozu a jej wydaniem.

VII CENY

1. Ceny wszystkich towarów znajdujących się na stronie Sklepu internetowego podane są w polskich złotych i zawierają podatek VAT. Cena nie zawierają kosztów przesyłki, które są wskazywane w trakcie składania zamówienia.

2. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta Zamówienia. Cena ta nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen w sklepie internetowym, które mogą się pojawić w odniesieniu do poszczególnych towarów po złożeniu przez Klienta Zamówienia.

3. Klient dokonuje płatności w następującej formie:

a. płatność przy odbiorze przesyłki (dla przesyłek za pobraniem)

b. płatność przelewem tradycyjnym na rachunek bankowy Sprzedawcy

VIII REKLAMACJE

1.Gdy zakupiony przez Klienta towar jest niezgodny z umową lub posiada wady należy o tym fakcie zawiadomić Sprzedawcę oraz w razie potrzeby dostarczyć reklamowany towar do Sprzedawcy na adres:  Kunert Spółka Jawna , Poladowo 70, 64-030 Śmigiel wraz z formularzem reklamacji - wzór oświadczenia znajduje się po paragrafie X

2. Formularz reklamacji winien być wypełniony czytelnie, przejrzyście, z przytoczeniem zaistniałych faktów i dołączeniem dowodów wskazujących na wystąpienie wady fizycznej sprzedanego towaru objętej gwarancją . Formularz reklamacji Klient przesyła w drodze elektronicznej oraz wydrukowany i podpisany - Pocztą Polską

3. Spółka rozpatruje złożone reklamacje w terminie 14 dni od dnia ich wpływu do Spółki. W szczególnych przypadkach, ze względu na rodzaj ujawnionej wady fizycznej lub ze względu na współpracę z producentem Spółka może przedłużyć termin rozpatrzenia reklamacji informując o tym Klienta e-mailem lub na piśmie.

4. Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana na podany przez Klienta adres lub w inny podany przez Klienta sposób

IX ODSTĄPIENIE OD UMOWY

1.Klient będący jednocześnie konsumentem w rozumieniu art. 22[1] kodeksu cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.), który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie czternastu dni. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie można wysłać na następujący adres: Kunert Spółka Jawna , Poladowo 70, 64-030 Śmigiel. – wzór oświadczenia znajduje się po paragrafie XI

2.W razie odstąpienia od umowy umowa jest uważana za niezawartą, a konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu.

3.Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni. Jeżeli konsument dokonał zapłaty, Sprzedawca wystawia fakturę korygującą i zwraca wartość dokonanej zapłaty.

4.Konsument odstępujący od umowy sprzedaży ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru do Sprzedawcy.

5.Termin czternastodniowy, w którym konsument może odstąpić od umowy, liczy się od objęcia rzeczy w posiadanie klienta.

X DANE OSOBOWE

Administrator danych

1.Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest KUNERT Spółka Jawna, Poladowo 70, 64-030 Śmigiel, NIP: 6981834126.

2.Pani/Pana dane osobowe zbierane są wyłącznie od Pani/Pana, podczas rejestracji konta użytkownika, dokonywania zakupów w sklepie internetowym, jak również korzystania z innych funkcjonalności naszego sklepu, w tym także poprzez zapisywane w przeglądarce pliki cookies.

Podstawa prawna przetwarzania danych

1.Podstawą prawną do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest w szczególności rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1) oraz ustawa z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych, jak również Pani/Pana dobrowolnie wyrażona zgoda.

Zbieranie danych, zakres i cel ich przetwarzania

1.W celu rejestracji, dokonania zakupu, dostarczenia zamówionych artykułów niezbędne jest podanie następujących danych osobowych, które administrator danych wykorzysta w celu realizacji zamówienia i usług powiązanych:

a.dane osoby zamawiającej – imię, nazwisko, adres e-mail, nr telefonu, adres,

b.dane odbiorcy – imię, nazwisko, adres, nr telefonu,

c.w zależności od ustawień przeglądarki administrator może przetwarzać jego adres IP lub inny identyfikator. Powyższe informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookies lub innych podobnych technologii,

d.w przypadku rejestracji - login oraz hasło,

e.w przypadku gdy dokonuje Pani/Pan zakupu w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, wyrażając przy tym chęć uzyskania faktury VAT – numer NIP.

2.Dane, które zbieramy wykorzystujemy tylko i wyłącznie do:

a.realizowania zamówień sprzedaży i w celu wywiązania się przez nas ze zobowiązań umownych (np. kontakt w sprawie zamówienia, rozpatrzenie reklamacji),

b.zarządzania relacjami biznesowymi, w tym świadczenia usług gwarancyjnych, przetwarzania płatności, na potrzeby rachunkowości, audytów, fakturowania i egzekwowania należności,

c.wysyłania materiałów handlowych/reklamowych - pod warunkiem uzyskania Pani/Pana wyraźnej zgody.

Przekazywanie danych

1.Nie przekazujemy żadnych pozyskanych danych do państwa trzeciego tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG). Pani/Pana dane osobowe, wykorzystywane są tylko w celu realizacji zlecenia.

2.Zgodnie z obowiązującymi przepisami administrator danych przekazuje Pani/Pana dane osobowe podmiotom przetwarzającym je na nasze zlecenie i/lub w naszym imieniu, np. naszym pracownikom i współpracownikom, firmie hostingującej sklep, kierowcom – jeżeli musimy użyć firmy zewnętrznej do dostarczenia naszych produktów, podwykonawcom naszych usług,

3.Przekazane przez Panią/Pana dane osobowe możemy przekazać również podmiotom uprawnionym do uzyskania tych danych na podstawie obowiązujących przepisów prawa np. sądy lub organy ścigania, ale tylko gdy wystąpią z żądaniem o dostęp w oparciu o stosowną podstawę prawną.

Przechowywanie danych

1.Administrator danych przechowuje przekazane w zamówieniu dane w swoich systemach informatycznych i archiwach tak długo, jak jest to niezbędne do realizacji celów z uwzględnieniem wymogów prawnych i umownych, lecz maksymalnie przez okres 7 lat. Wyjątkiem są przypadki, rejestracji w serwisie – w tym przypadku administrator danych przechowuje dane, do czasu cofnięcia zgody przez Panią/Pana i gdy może to być konieczne do ochrony interesów związanych z potencjalną odpowiedzialnością wynikającą ze świadczenia usług lub dostarczania produktów.

Prawa osób fizycznych

1.Zgodnie z obowiązującymi przepisami ma Pani/Pan prawo do żądania dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, przeniesienia danych do nowego administratora, a także wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych, zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych oraz skorzystania z innych praw, w tym prawa do:

a.uzyskania wyczerpującej informacji na temat Pani/Pana danych, które przetwarza administrator danych,

b.uzyskania informacji o celu, zakresie i sposobie przetwarzania danych przekazanych przez Panią/Pana,

c.uzyskania informacji o źródle, z którego pochodzą dane Pani/Pana dotyczące,

d.uzyskania informacji o sposobie udostępniania danych, a w szczególności informacji o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane te są udostępniane,

e.żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania,

f.usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane,

g.wniesienia żądania zaprzestania przetwarzania danych.

2.W każdej chwili może Pani/Pan również skorzystać z prawa do wniesienia skargi do organu nadzoru jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie przez administratora danych osobowych narusza Pani/Pana prawa.

Inspektor ochrony danych

1.Administrator danych powołał inspektora ochrony danych. Inspektorem ochrony danych jest Krystian Erens. Z inspektorem ochrony danych może się Pani/ Pan skontaktować elektronicznie wysyłając wiadomość e-mail na adres mailowy krystian.erens@infomania.pl lub listownie pisząc na adres administratora danych.

2.W każdej chwili, kiedy ma Pani/Pan wątpliwości dotyczące przetwarzania Pani/Pana danych osobowych można skontaktować się z naszym inspektorem ochrony danych, które odpowie na wszelkie zapytania dotyczące przetwarzania Pani/Pana danych.

Zautomatyzowane przetwarzanie danych

1.Przekazane przez Panią/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w celu dopasowania zawartości strony do preferencji i zainteresowań. Zautomatyzowane przetwarzanie nie wywołuje żadnych skutków prawnych ani w istotny sposób nie wpływa na Pani/Pana dane.

Informacje końcowe

1.Podanie przez Panią/Pana danych jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne do realizacji umowy i spełnienia warunków zamówienia.

XI POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

1.Wszystkie produkty, nazwy i znaki handlowe publikowane na stronach sklepu internetowego Spółki są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych i mogą być zastrzeżonymi znakami towarowymi odpowiednich właścicieli.

2.Informacje dotyczące towarów na stronie internetowej sklepu Spółki są zgodne z danymi katalogowymi producentów. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy w opisach, prezentacjach i zdjęciach towarów o których mowa powyżej wynikających z danych dostarczonych przez producentów.

3. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Spółką a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę podmiotu prowadzącego sklep internetowy.

4.W sprawach nie uregulowanych powyżej stosuje się odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego.

5.Złożenie zamówienia w sklepie internetowym Spółki oznacza akceptację postanowień tego regulaminu.

 

Druki do pobrania:

ZWROT – Oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość

REKLAMACJA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dane firmy

KUNERT SPÓŁKA JAWNA

KUNERT SPÓŁKA JAWNA

Dane firmy:
Adres
POLADOWO 70
64-030 ŚMIGIEL
 
Magazyn Części Zamiennych: magazyn@kunert.com.pl
 
Telefon
telefon główny: 65 518 03 84
 

mapa dojazdu

Producenci